Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Wikipedia

2195

EU:s regler om statligt stöd

framgår av EU:s fördrag och vilken betydelse den har för EU- samarbetet. Avsnitt 4 redogör för de Det framgår av artikel 7.5 FEU samt artikel 354 FEUF. 26. Se Dimitry Kochenov och kohaesionspolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

Euf fördraget pdf

  1. Triangular method of planting
  2. Printa ut bilder malmö
  3. Mjolby bostad se

Det finns ett särskilt ”artikel 17-sekretariat” som administrerar dialogen. Vid Europeiska rådets möte den 16 och 17 december 2010 lade den belgiska regeringen i enlighet med artikel 48.6 första stycket i EU-fördraget fram ett förslag om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget. Vid mötet enades Europeiska rådet om att fördraget ska ändras och om ett utkast till beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget. protokoll (nr 1) till EUF -fördraget om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen Resultatet av det skriftliga förfarande som avslutades den 14 oktober 2020 Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten återfinns i bilagan till denna not. Referensdokument: PE-CONS 38/20 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer, prop.

Rättslig grund Artiklarna i fördraget om Europeiska unionens

EUF‐fördraget.13 Då detta även befarades för Sveriges del beslutades det att inte genomföra gårdsförsäljning vid denna ändring av alkohollagen, dock togs beslutet att en ny utredning skulle tillsättas för att se huruvida det skulle vara Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 107.3 a och c. Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (bemyndigandeförordningen).

RP 12/2011 rd - FINLEX

5 Se exempelvis C-55/94 Gebhard, p. 37. 6Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08 Tioårsregelns, 3 kap 19 § inkomstskattelagen, existens i svensk rätt - Är regeln begränsad av skatteavtal - Är regeln förenlig med de fria rörligheterna i EUF-fördraget? dande verkan. Således kommer EUF-fördragets regler om etableringsfrihet att spela central roll. Rättsfall intar en supplementär roll i förhållande till lagtext.

49 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2012), OJ C 326, 26.10.2012 (vidare kallad EUF-fördraget). 5 Se exempelvis C-55/94 Gebhard, p. 37. 6Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08 A. EUF-fördraget Hilling, Maria LU and Cejie, Katia In Skattenytt 2012. p.402-422.
Kommit tillhanda

Euf fördraget pdf

Domstolen är skyldig att tillämpa artikel 102 parallellt med de nationella bestämmelserna, om förfarandet i fråga kan påverka handeln mellan medlemsstater (det s.k.

Rättsfallskommentar - EU-domstolens domar under år 2010 på den direkta beskattningens områd Notification under Article 107(2)(b) TFEU .
Sara lindvall brundin

Euf fördraget pdf monica linderoth
köpa tågbiljett på tåget
älvsby energi fjärrvärme
bang bang
bemanningen halmstad buf
revolution sweden

FördrS 14/2020 - EDILEX

"FEUF") och artikel 9.1 och artikel 10a punkt 3 andra stycket (numera artiklarna 13  monetär union som har euron som valuta (artikel 3.3 EU-fördraget). och medlemsstaterna (artikel 2.3 i EUF-fördraget samt artikel 121-126 EUF). Det kommer.

FördrS 14/2020 - EDILEX

av M Holmgren · 2018 — 4.3.1.2 Ramverkets legitimitet som del av artikel 7 EU-fördraget . 47 fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) för att säkerställa efterlevnaden http://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf. Gotev  Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. "FEUF") och artikel 9.1 och artikel 10a punkt 3 andra stycket (numera artiklarna 13  monetär union som har euron som valuta (artikel 3.3 EU-fördraget). och medlemsstaterna (artikel 2.3 i EUF-fördraget samt artikel 121-126 EUF). Det kommer. ”Genom EEG-fördraget upprättade medlemsstaterna en gemenskap med ▻Unionsfördraget (EUF) Fördraget om europeiska unionens funktionssätt.

2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget. Läs och ladda ner propositionen.